Política de privacidade e cookies

 

Desde SELITEL, S.L. (semex galicia) entendemos que é esencial manter unha relación transparente contigo, por iso, a continuación, presentámosche a nosa Política de Privacidade, para que en todo momento esteas debidamente informado acerca de como recompilamos e tratamos de forma segura calquera dato que nos facilites.

Os teus datos serán tratados de conformidade coa lexislación vixente e, en concreto, de acordo ao establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Tamén no referente á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Unha lectura detida da nosa Política de Privacidade achegarache a información que necesita para coñecer que destino lle daremos aos datos que nos proporciones.

1. QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS TEUS DATOS?

Se ti, ou unha persoa autorizada, nos facilitaches os teus datos, SELITEL, S.L. (semex galicia), con CIF: ESB15423759 somos o responsable do tratamento dos mesmos. Estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes sobre protección de datos persoais.

É posible que existan outros responsables nos tratamentos que realizamos, nese caso sempre informaremos de quen é o/a responsable do tratamento dos mesmos, así como dos seus datos de identificación.

SELITEL, S.L. (semex galicia) comprometémonos ao cumprimento da obrigación de secreto dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso adoptamos as medidas necesarias para evitar á súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo con establecido no Regulamento.

2. ONDE INFORMAMOS?

SELITEL, S.L. (semex galicia), a través da páxina web www.selitel.es no apartado correspondente á política de privacidade. Máis información en «Aviso Legal».

3. QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

Os datos persoais que tratamos son:

 • — Os datos derivados das comunicacións que manteñas connosco.
 • — A información correspondente á túa propia navegación no caso de Servizos Online (dirección IP) ou información derivada de cookies ou dispositivos similares (podes ver a nosa Política de Cookies na web).
 • — Aquela información que se atope dispoñible en fontes accesibles ao público, á que lexitimamente podamos acceder.
 • — Os datos que se deriven da relación contractual ou precontractual que manteñas connosco, incluída a túa imaxe, informándoche sempre neste caso da posibilidade de captar a túa imaxe.
 • — Os que terceiras persoas proporciónennos sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou obtendo o teu consentimento para iso.
 • — Os datos de terceiros que ti nos facilites, previo o consentimento do terceiro en cuestión.

4. COMO TRATAMOS OS DATOS?

En SELITEL, S.L. (semex galicia) tratamos os teus datos persoais sempre en estrito cumprimento da lexislación vixente. Ademais, informámoste de que contamos coas medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir un nivel óptimo de seguridade, garantindo con iso que só accederán aquelas persoas que teñan autorización, que os manteremos íntegros, evitando calquera perda intencionada ou accidental e que reforzamos os sistemas e servizos de tratamento de datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

5. CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

6. COMO XESTIONAMOS AS COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS?

No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámoste de que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non es o destinatario indicado, queda notificado que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámosche que no caso de que non desexes recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indiques por esta mesma vía indicando no asunto «BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS» para que os teus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A túa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola túa banda, entenderemos que aceptas e autorizas que a nosa entidade siga realizando as referidas comunicacións.

7. CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS TEUS DATOS?

Os datos persoais relativos a persoas físicas que SELITEL, S.L. (semex galicia) recompilamos por calquera medio, conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse mentres se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respectando en calquera caso os prazos legais de conservación. Concluído este período, os datos persoais serán eliminados de todos os sistemas de SELITEL, S.L. (semex galicia).

8. OS TEUS DATOS SERÁN COMUNICADOS A TERCEIROS?

Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo as xa informadas, que non sexa por unha obrigación legal. Se por requirimento da Administración Pública ou as Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúa expresamente, se nos solicitansen os teus datos, estes serán transmitidos.

De existir unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fóra dos casos anteriormente previstos, serás previamente informado para que nos prestes o teu consentimento se procede.

Pero para poder organizarnos correctamente, ter boas operativas e procedementos que garantan unha boa xestión SELITEL, S.L. (semex galicia) pode ser necesario ter que contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar datos baixo as nosas indicacións.

Este tratamento por conta de terceiros está regulada nun contrato que consta por escrito ou algunha outra forma que permita acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o encargado do tratamento tratará os datos conforme ás nosas instrucións e non os aplicará ou usará con fin distinto ao que figure no devandito contrato, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

9. CALES SON OS TEUS DEREITOS?

A normativa de protección de datos confírelle os seguintes dereitos:

 • — Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.
 • — Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos están a tratarse e as características do tratamento que se leva a cabo.
 • — Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces.
 • — Dereito de portabilidad: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.
 • — Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
 • — Dereito de cancelación: Solicitar o cesamento do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.

Así mesmo, queremos informarte de que podes retirar o consentimento prestado sen que iso afecte á licitud do tratamento xa realizado, enviando a túa solicitude á mesma dirección indicada no parágrafo anterior. Neste caso, deberás acompañar á túa solicitude, copia do teu DNI ou documento acreditativo da túa identidade.

Se desexas máis información respecto ao tratamento dos teus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que consideres que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, podes dirixirte por escrito a SELITEL, S.L. (semex galicia) en Rúa Oslo, 5 Baixo Dto., , 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña) ou mediante correo electrónico a selitel@selitel.es.

 • Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
 • O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.

Lembrarche, ademais, que tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), se consideras infrinxidos os túa dereitos Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid - FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

10. CAL É A FINALIDADE E BASE DE LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS DATOS?

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún, ou todos, os Responsables de Tratamento enumerados con anterioridade.

 

ACTIVIDADE DE TRATAMENTO

FINALIDADE DO TRATAMENTO

BASE DE LEXITIMACIÓN

Xestión laboral

Xestión do persoal para formalización dun contratro laboral, control de expedientes, xestión de nóminas

Relación contractual

Xestión fiscal e contable

Tratamento necesario para o cumprimento das obrigacións fiscais e contables

Relación contractual

Obrigación legal para o/a responsable

Intereses lexítimos prevalecentes do responsable ou de terceiros

Xestión de contactos

Tratamento dos datos para poder manter comunicacións cos interesados/as

Relación contractual

Intereses lexítimos prevalecentes do responsable ou de terceiros

Consentimento expreso do interesado/a

Prevención de riscos laborais

Cumprimento da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde

Relación contractual

Obrigación legal para o/a responsable

Xestión de candidatos/as a un posto de traballo

Selección de persoal e provisión de postos de traballo mediante xestión de curriculum, entrevistas persoais e probas de valoración

Intereses vitais do interesado/a ou doutras persoas

Consentimento expreso do interesado/a

Xestión de clientes

Tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación comercial/contractual cos clientes, a facturación, o servizo post-venda, o envío de promocións e publicidade e a fidelización.

Relación contractual

Relación comercial

Xestión de pedidos

Xestión e trazabilidad dos pedidos realizados a través das diferentes canles de distribución do responsable

Relación contractual

Relación comercial

Xestión de potenciais clientes

Poder realizar as comunicacións necesarias con posibles clientes e/ou outros interesados/ as, envío de orzamentos, tarifas, custos de produtos e demais información solicitada previa a establecer unha relación contractual

Relación comercial

Xestión web

Xestionar as consultas, contactos e reclamacións recibidas a través da páxina web

Consentimento expreso do interesado/a

Xestión de provedores

Análise, valoración, contratación, xestión de pedidos e xestión de pagos a provedores

Relación contractual

 

 

AddThis Social Bookmark Button